MyRoseGarden

Voorwaarden

 
Verzending:
Verzending geschiet meestal via PostNL.
Er worden verzendkosten in rekening gebracht deze zijn:
 
Nederland € 2.50 of € 5.95
Nederland verzekerd € 8.50
Eur1 zone (van postNL) € 14.95
Overige landen € 24.95
Nederland: Afhalen in de winkel GEEN
 
Voor Nederland betaald u € 2.50 of € 5.95 voor pakket post. Het systeem rekent zelf uit welk tarief u moet betalen.
U kunt dit zien in het betaal overzicht voordat u uw bestelling definitief maakt.

Verzending gaat volgens eigen risico. Uw producten worden voordat ze verzonden worden gecontroleerd.
Wij bieden u de optie om uw pakket verzekerd te laten verzenden.
U kunt dit aangeven tijdens het bestel proces door uw land te veranderen in Nederland Verzekerd.
 
Eur1 zone: Dit zijn landen binnen europa. PostNL heeft bepaald welke landen dit zijn. Het zijn de volgende landen: Belgie, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italie, Luxemburg, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Zweden.
 
Wij hebben een winkel in Den Helder. Als u tijdens het bestel proces uw land veranderd in Nederland: afhalen in de winkel dan betaald u geen verzendkosten en kan u uw bestelling in de winkel ophalen. U krijgt van ons een bericht wanneer uw bestelling klaar staat in de winkel. Meestal is dit de eerstvolgende werkdag.  
 
Betalen:
U kunt betalen door zelf over te schrijven via internet bankieren of een overschrijfkaart.
Ook kunt u betalen via Ideal (+€0.50) en Paypal (+€1.00)
De betalingen van ideal gaan via Sisow. Wij hebben ervoor gekozen de kosten die wij moeten betalen voor een transactie bij ideal en paypal aan u door te rekeken. Zo betaald u alleen voor deze diensten als u ze gebruikt en zit het niet in de prijs van de artikelen berekend zoals bij vele andere winkels.

Betaling dient binnen 10 dagen na de besteldatum te zijn voldaan, u mag om uitstel vragen.
Na 10 dagen wordt uw bestelling automatisch geanuleerd. 
Wij verzenden uw bestelling pas nadat uw betaling binnen is.
 
U kunt het totaalbedrag storten op onze rekening bij de Abn-Amro. 
IBAN: NL14abna0590134825 BIC: abnaNL2a ten name van SMR Ubachs.
onder vermelding van uw factuur nummer.

Levertijd
De levertijd die is vermeld is de verwachtte levertijd. Het kan voorkomen dat uw bestelling eerder of later geleverd wordt. De levertijd gaat pas in nadat wij uw betaling hebben ontvangen. Bij zelf overschijven kan het voorkomen dat u uw betaling op vrijdag doet maar dat wij deze pas maandag middag binnen krijgen.

Wij streven er altijd naar uw bestelling zo snel mogelijk te leveren.
Als u een bestelling heeft gedaan met verschillende levertijden dan houden wij de langste aan. 
Wij verzenden uw hele bestelling dus in een keer.  
 
Vragen en Klachten:
Mocht u vragen of klachten hebben dan kunt u contact met ons opnemen.
Alle klachten worden serieus genomen en wij zullen ons best doen deze op te lossen.
 
Ruilen of retourneren:
U heeft wettelijk het recht om binnen 14 dagen na ontvangst een artikel te retourneren als deze niet aan uw volwachtingen voldoet. Neem in dat geval eerst contact met ons op voor instructies.
Kosten voor het terugsturen zijn voor de klant.
 

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;
 6. Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings‑ en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Ondernemer: Rosemarijn Ubachs - MyRoseGarden
Adres: Langestraat 16, 1781PM DEN HELDER alleen post adres.
Telefoonnummer: 0223-754454 bereikbaar tijdens kantoor uren.
E-mailadres: info@myrosegarden.nl
KvK-nummer: 53864662
BTW-identificatienummer: NL187044375b01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. De consument moet aangeven dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden voordat het bestel proces afgerond is.
 3. De algemene voorwaarden zijn ook op te vragen als pdf bestand en zullen dan toegestuurd worden via e-mail.
Artikel 4 - Het aanbod
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 
Artikel 5 - De overeenkomst
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand bij het voltooien van het bestel proces.
 2. De ondernemer bevestigt de overeenkomst via e-mail.
 3. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 4. De ondernemer zal op de website van de onderneming de volgende informatie beschikbaar stellen:
      a. het postadres van de onderneming waar de consument met klachten terecht kan;
      b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 
Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten
1.     Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2.     Tijdens deze termijn moet de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij mag het product alleen uitpakken als hij daarmee de verpakking niet beschadigd. Ook mag hij het product niet gebruiken.
3.     Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, moet hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3.     De consument dient voor het terugzenden contact op te nemen met de ondernemer voor instructies. De kosten voor de terugzending zijn voor rekening van de consument.
4.     Het product moet deugdelijk en, mits mogelijk, in de originele verpakking teruggezonden worden. Als het product niet deugdelijk teruggezonden wordt en daardoor beschadigd hoeft de ondernemer het reeds betaalde bedrag niet terug te betalen.
 
Artikel 7 - Kosten  in geval van herroeping
 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. De ondernemer zal het reeds betaalde bedrag  zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 3. Mocht een artikel ondeugdelijk zijn teruggezonden en daardoor beschadigd zijn is de ondernemer vrijgesteld van het terug betalen van reeds betaalde bedrag.
 
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
 1. Producten die de consument met korting en/of in de aanbieding heeft gekocht zijn uitgesloten van het herroepingsrecht en kunnen daardoor niet terug gestuurd of geruild worden.
 2. Producten van persoonlijke aard en audio-/video dragers waarvan de zegel is verbroken zijn uitgesloten van het herroepingrecht.
 
Artikel 9 - De prijs
 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW‑tarieven of de verhoging van prijzen bij de leverancier van de producten of diensten.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
 
Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
 
Artikel 11 - Levering en uitvoering
 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. De consument zal hiervan op de hoogte gesteld worden voordat de verzending geschiet. Als de consument akkoord is gegaan met het vervangende artikel en hij wil gebruik maken van het herroepingsrecht dan zijn de kosten voor retourzending voor de consument.
 6. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor het beschadigen en/of kwijtraken van de producten als de bestelling is overgedragen aan PostNL of een andere post-/pakket bezorger. De consument krijgt voor de afronding van het bestelproces de mogelijkheid de verzending, tegen vergoeding, verzekerd te laten versturen.
 7. De consument betaald een vergoeding voor de verzendkosten deze worden bekend gemaakt voordat het bestelproces is afgerond.
 
Artikel 12 - Betaling
 1. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens zo snel mogelijk aan de ondernemer te melden.
 2. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 3. De bestelde producten worden pas verzonden nadat de betaling is voldaan.
 4. Betaling wordt gedaan naar de bankrekening van de onderneming. De consument wordt op de hoogte gesteld van deze gegevens. Ook zijn deze te vinden op de website van de onderneming.  
 5. Betalingen kunnen gedaan worden via zelf overschrijven van de consument via internet bankieren of een overschrijfkaart.
 6. Betalingen dienen binnen 10 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst betaald te worden. Na 10 dagen wordt de bestelling geannuleerd.
 
Artikel 13 - Klachtenregeling
 1. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 2. Elke klacht wordt serieus genomen. De ondernemer zal alles doen wat binnen zijn macht ligt om de klacht op te lossen en de klant tevreden te stellen. Ook zal er naar gekeken worden hoe de klacht in de toekomst vermeden kan worden.
 3. Klachten kunnen worden ingediend via e-mail, post en het contactformulier op de website van de onderneming.
 
Artikel 14 – privacy verklaring
 1. De aan de onderneming verstrekte persoonlijke gegevens zullen niet zonder nadrukkelijke toestemming aan derden worden verstrekt.
 2. De aan de onderneming verstrekte persoonlijke gegevens worden gebruikt voor het tot stand komen van de overeenkomt en het verzenden van de bestelde producten.
 3. De ondernemer zal geen onnodig contact met de consument opnemen of de consument veelvuldig bestoken met reclame
 4. De consument kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief. De consument kan zich ook gemakkelijk weer afmelden voor de nieuwsbrief.
 
Artikel 15 - Aanvullende bepalingen
 1. Foto’s en teksten mogen niet zonder nadrukkelijke toestemming gebruikt worden door derden.
 2. Prijzen en teksten zijn onder voorbehoud van typefouten.
Winkelwagen1363946344-BANNER---ssl-150x65.jpg1363946363-BANNER---ideal-150x65.jpg1336393452-Bank_overschrijving_logo.jpg1336393473-paypal_logo_4_3.jpg1336393516-postnljpg.jpg1339320783-logo-voor-banner-150x150.jpg

Foto's en Teksten mogen niet zonder toestemming gebruikt worden. Typefouten onder voorbehoud. ©MyRoseGarden webwinkel beginnen - powered by Professional Webshop Beginnen